Civilinė ir tarptautinė teisė

Tarptautinė teisė yra ypatinga teisinė sistema, nes jai įgyvendinti susiformavo specifiška sistema. Tačiau ji kaip ir nacionalinė teisė, skirstoma į viešąją ir privatinę.

Tarptautinė viešoji teisė yra tarptautinės teisės sinonimas. Jos reguliavimo objektas – santykiai tarp suverenių valstybių, taip pat ir tarp kitų tarptautinės teisės subjektų, kurie yra tarptautinės politikos išraiška. Pagal šį kriterijų tarptautinė teisė atskiriama nuo tarptautinės privatinės ir nacionalinės civilinės teisės. Tarptautinės privatinės teisės paskirtis reglamentuoti santykius tarp privačių subjektų (fizinių ir juridinių asmenų). Šių teisės normų ypatumas tas, kad jos reglamentuoja privačius santykius, kuriuose yra užsienio elementas. Tokie santykiai susiformuoja, kai Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys sudaro sandorius su kitų valstybių asmenimis arba kai Lietuvos įmonės vykdo darbus ir teikia paslaugas užsienio valstybėse ar užsienio subjektai vykdo komercinę ūkinę veiklą Lietuvoje. Tarptautinės privatinės teisės normos skirstomos į kolizines ir materialines. matome, jog Lietuvos civilinė teisė visiškai atitinka savarankiškos teisės šakos kriterijus. Kaip minėta, jos taikymo sritį iš esmės apibrėžia viešoji teisė, tačiau šiame darbe plačiau nagrinėjama civilinės teisės sąvoka privatinės teisės kontekste.

Kadangi civilinė teisė yra ta teisė, kuri tvarko juridinius santykius, kuriuose abudu subjektai yra atskiri asmenys, tai ji liečia kiekvieną asmenį ir reglamentuoja visus asmenų turtinius santykius, tuo skirdamasi nuo kitų privatinės teisės šakų (komercinės ir darbo teisės), kurios apima specifines sritis. Civilinė teisė apima visas svarbiausias žmonių veiklos sritis – nuosavybės, paveldėjimo, šeimos, asmenų teisė – jos normos išdėstytos civiliniuose kodeksuose ir juos papildančiuose įstatymuose

Skirtingi autoriai įvairiai traktuoja civilinės teisės sąvoką. Vieni ją tapatina su privatine teise, visgi dauguma laikosi nuostatos, jog civilinė teisė yra privatinės teisės šaka, greta darbo ir komercinės teisės, ir apima anksčiau minėtąsias nuosavybės, šeimos ir t. t.teisės sritis.